Statut

Statut Fundacji Młoda Europa

§1

1. Fundacja pod nazwą „Młoda Europa” ustanowiona zostaje przez Mirosławę Olszewską, zwaną dalej Fundatorem.
2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.04.1984r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 Nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu.
3. Siedzibą Fundacji jest Bydgoszcz.
4. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
5. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Właściwym ministrem jest Minister Edukacji Narodowej.
3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.
4. Fundacja może tworzyć filie, oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
5. Fundacja dla zapewnienia sobie własnej bazy zasilania finansowego może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub przez wyodrębnione zakłady gospodarcze.
6. Fundacja może wchodzić w skład spółek prawa handlowego.

§3

1. Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej z nazwą Fundacji.
2. Fundacja może posiadać własny znak graficzny oraz własna odznakę.


Rozdział I. Cele i zasady działania Fundacji.


§4

1. Celem Fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie wychowania dzieci i młodzieży, a zwłaszcza poprzez organizację wypoczynku i edukacji w celu upowszechniania prawidłowych wzorców osobowych i międzyludzkich, w tym zbliżenia narodów i państw w kontekście integracji europejskiej.
2. Fundacja realizuje cele statutowe inicjując i wspierając (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo) następujące formy:
a. Organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
b. Organizację pobytów integracyjnych i międzynarodowych dzieci i młodzieży,
c. Organizację turnusów rehabilitacyjnych dla młodzieży i dzieci,
d. Edukację w zakresie integracji europejskiej, w tym zbliżania kultur i narodów,
e. Organizację spotkań edukacyjnych, w tym tzw. „zielonych szkół”,
f. Promocję kultury fizycznej i sportu,
g. Upowszechnianie pozytywnych wzorców osobowych i rodzinnych poprzez wypoczynek i walkę z wszelkiego rodzaju uzależnieniami i nałogami,
3. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.


Rozdział II. Majątek i dochody Fundacji.


§5

1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację.
2. Fundusz założycielski wynosi 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych)
3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
a. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,
b. darowizn, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych,
c. dochodów z aktywów, nieruchomości i praw majątkowych Fundacji
d. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych
e. odsetek i depozytów bankowych
f. dochodów z tytułu udziału Fundacji w spółkach,
g. dochodów z udziałów w zyskach spółek prawa handlowego, w których udziały (akcje) zostały objęte przez Fundację,
h. działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
4. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.


Rozdział III. Organy Fundacji.


§6

Organami Fundacji są:

1. Zarząd,
2. Rada Fundacji.

Zarząd Fundacji

§7

1. Zarząd Fundacji składa się od jednego do trzech członków powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
4. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu może określać Regulamin.
5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie o ile Rada Fundacji podejmie stosowną uchwałę o przyznaniu i wysokości wynagrodzenia.
6. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

§10

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. uchwalanie rocznych planów finansowych,
b. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
c. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
d. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,
e. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
f. uchwalanie regulaminów,
g. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składa Prezes Zarządu lub dwaj członkowie Zarządu łącznie.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

Rada Fundacji

§11

1. Rada Fundacji składa się z co najmniej trzech członków.
2. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków.
4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§12

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.
3. Tryb działania Rady Fundacji może określać uchwalony przez nią Regulamin.
4. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą natomiast otrzymywać zwrot poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z tą działalnością.

§13

Do zadań Rady należy w szczególności:

1. Nadzór nad działalnością Fundacji.
2. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
3. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.

4. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
5. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium. Nie udzielenie absolutorium nie ma wpływu na ich roszczenia ze stosunku pracy, jeżeli ich zatrudnienie oparte było na postanowieniach Regulaminu.
6. Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.Rozdział IV. Działalności gospodarcza Fundacji.

§14

1. Decyzję o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej podejmuje Zarząd Fundacji, po uzyskaniu pozytywnej opinii/zgody Rady Fundacji.
2. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.
3. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej Fundacja uzyska wymagane przez prawo wszelkie upoważnienia lub koncesje, a także dokona wymaganych wpisów do organu rejestrowego.Rozdział V. Postanowienia końcowe.

§14

Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd za zgodą Rady Fundacji.

§15

1. Fundacja może być zlikwidowana po wyczerpaniu środków finansowych bądź na skutek decyzji podjętej przez Radę Fundacji.
2. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji będą przekazane na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.