Programy

Wakacyjne spotkania z Polską

Celem programu jest chęć rozwijania tożsamości narodowej Polaków mieszkających poza granicami kraju, umożliwienie poznania przez młodzież polonijną dorobku ojczyzny ich rodziców i dziadków.

Chcemy przybliżyć młodym Polakom z zagranicy wielowiekową kulturę wspólnej Ojczyzny, materialne zabytki tejże kultury oraz język polski.

Jedną z podstawowych form działalności naszej Fundacji jest organizowanie obozów integracyjnych dla dzieci i młodzieży polonijnej, podczas których:

 • Zapewniamy ciekawy i aktywny wypoczynek wakacyjny,
 • Przybliżamy historię Polski,
 • Uczymy młodzież rodzimego języka,
 • Umożliwiamy poznanie kultur innych krajów,
 • Wspieramy młodzież polonijną ze wschodu.


Oferta naszej Fundacji łączy w subtelny i ciekawy sposób wakacyjny wypoczynek z możliwością poznania polskiej kultury, języka i współczesnych mieszkańców naszego kraju. Umożliwia nawiązanie kontaktów między młodzieżą mieszkającą za granicą i w kraju na zupełnie nowym jakościowo poziomie, co z pewnością ma szansę zaowocować w przyszłości lepszymi kontaktami między Polakami na świecie.

Piastowski Inkubator Talentów

Program "Piastowski Inkubator Talentów" jest programem długofalowym. Głównym celem jest ogólne podniesienie poziomu intelektualnego młodego pokolenia, a terenem działania jest powiat żniński i mogileński. Tereny tych powiatów, pomimo centralnego położenia w kraju, oddalone są od wielkomiejskich centrów jak Warszawa, Trójmiasto, czy Poznań. Zamieszkane są w znacznej części przez ludność wiejską. W wielkich aglomeracjach istnieje silne oddziaływanie centrów kulturalnych, naukowych, gospodarczych.

1. Głównym celem programu jest niwelowanie tych różnic, a realizacja odbywa się poprzez:

 • wyszukiwanie utalentowanej i zdolnej młodzieży
 • praca nad młodzieżowymi liderami
 • wspieranie karier szkolnych zdolnych i chętnych do współpracy uczniów
 • wskazywanie środowisku dziecięcemu pozytywnych wzorców
 • tworzenie grup zainteresowań
 • angażowanie dzieci i młodzieży do pozytywnych działań i wzbudzanie potrzeby aktywnych zachowań
 • przełamywanie barier środowiskowych, rodzinnych i kulturowych hamujących pozytywny rozwój osobowości
 • promowanie pozytywnych wzorców postępowania i kariery
 • przełamywanie bariery niepełnosprawności
 • rozbudzanie uczuć patriotycznych
 • rozbudzanie postaw prodemokratycznych i rozumienia funkcjonowania społeczności


W praktyce cele programu realizowane są poprzez rozpoznanie środowiska dziecięcego podczas wyjazdów, rozmów, wspólnych zabaw kulturalnych i sportowych. Wyjazdy takie powinny wyłonić liderów i dzieci szczególnie uzdolnione. Dzieci te będą pod szczególną opieką fundacji, która przejawia się w:

 • pomocy w rozwijaniu ich talentów i zainteresowań (w tym tworzenie grup zainteresowań)
 • pomocy w promowaniu ich do dobrych szkół wyższego szczebla
 • rozpoznanie w ich otoczeniu zagrożeń środowiskowych i usuwanie ich
 • finansowe wspieranie rozwoju utalentowanej młodzieży
 • współpraca z osobami z grup dzieci i młodzieży postrzeganymi jako liderzy w swych środowiskach w sprawach organizacyjnych, działania mają na celu wytworzenie w dzieciach potrzeby naśladowania liderów


Jedną z form aktywizacji tej grupy dzieci jest tworzenie Wspólnoty Włóczni Św. Maurycego, co ma osadzić ich działalność pozytywnie w kontekście historycznym, a jednocześnie uatrakcyjnić poprzez tworzenie znamion przynależności do wybranej organizacji.
Etap rozpoznania środowiska powinien zacząć się bardzo wcześnie - na poziomie 2 klasy szkoły podstawowej.

2. Ogólna edukacja całego środowiska dziecięcego i młodzieżowego w kierunku pozytywnego rozwoju odbywać się będzie poprzez:

 • spotkania z ludźmi sukcesu w tym wywodzących się ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych
 • spotkania z twórcami mające na celu promowanie kultury, ukazywanie jej różnorodności i zmienności, aby młodzi ludzie nie byli skazani tylko na konsumowanie kultury ze swojego otoczenia
 • spotkania z rówieśnikami polonijnymi, aby ukazać różnorodność kulturową świata i nawiązywać przyjaźnie z szerszego otoczenia niż najbliższa okolica
 • wyjazdy na uczelnie i spotkania z naukowcami w celu rozbudzania zainteresowania twórczością naukową
 • wspieranie kontaktów - m. in. korespondencyjnie, internetowo młodych ludzi z rówieśnikami z całego świata, co pozwoli na rozszerzenie ich wyobraźni i wiedzy o świecie
 • wspieranie powszechnej nauki języków obcych


3. W celu pogłębiania więzi z najbliższym środowiskiem i budowania postaw patriotycznych Fundacja kieruje się działaniem skierowanym na:

 • prowadzenie rozmów i dyskusji z najmłodszymi o funkcjonowaniu demokracji w tym jej funkcjonowania w najbliższej okolicy
 • prowadzenie dyskusji dotyczących lokalnych problemów z jakimi boryka się najbliższe otoczenie i sposobach ich rozwiązywania
 • promocja kontaktów kulturalnych, spotkań, młodzieży z sąsiednich wsi, szkół
 • rozwój praktycznego kształcenia młodych ludzi na temat funkcjonowania jednostki w społeczności lokalnej i szerszej, wpajaniu praw i obowiązków obywateli


Program powinien funkcjonować wśród dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów. Powinien angażować absolwentów gimnazjów działających aktywnie w tym programie jako wolontariuszy do dalszej współpracy z fundacją. Wszystkim, którzy się z nim zetknęli powinien dać większą wiedzę o otaczającym świecie i pozwolić na pełniejsze rozumienie jego funkcjonowania, a tym samym pomóc w dalszej indywidualnej drodze życiowej.